ROZDZIAŁ l

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Lepsze Miasto i nazywane jest dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie działa w szczególności na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 roku Nr 79 poz. 1855 z późn. zm.) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 3

 1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
 3. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały, które nie posiadają osobowości prawnej. 
 4. Stowarzyszenie może współpracować i być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
 5. Stowarzyszenie może posiadać status organizacji pożytku publicznego.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 
 3. Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, zawierać umowy cywilnoprawne lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6

Celami działania Stowarzyszenia są:

 1. działanie na rzecz promowania idei Nowego Urbanizmu i wspieranie rozwoju miast w Polsce zgodnie z założeniami Nowego Urbanizmu;
 2. dążenie do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju demokracji lokalnej;
 3. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności;
 4. ochrona godnych warunków życia mieszkańców oraz działania na rzecz ich poprawy;
 5. promowanie dobrych praktyk w tworzeniu strategii rozwoju lokalnego;
 6. propagowanie idei społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacyjności;
 7. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, rozwój nowych i innowacyjnych technologii
  w tym w szczególności „smart city”;
 8. pomoc przy tworzeniu koncepcji rozwiązywania lokalnych i środowiskowych problemów;
 9. działanie na rzecz rozwoju i promowania dobrych praktyk w dziedzinie konsultacji społecznych odnośnie działań planistycznych i inwestycyjnych dotyczących społeczności lokalnych;
 10. kształtowanie obywatelskich kompetencji społeczności lokalnych i środowisk społecznych;
 11. wspieranie idei zrównoważonego rozwoju i korzystania z zasobów naturalnych dla zachowania korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia mieszkańców oraz na równowagę przyrodniczą;
 12. promowanie i organizacja wolontariatu.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. prowadzenie działalności organizacyjnej, naukowo-technicznej i oświatowej, w szczególności inspirowanie, prowadzenie i popieranie badań i projektów sprzyjających realizacji celów Stowarzyszenia;
 2. organizowanie szkoleń i warsztatów;
 3. aktywne uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony środowiska
  i przyrody, planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także spraw dotyczących zapobiegania szkodom w środowisku przyrodniczym, w szczególności: postępowań o wydanie decyzji środowiskowych, warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, udziału w postępowaniach planistycznych, konsultacjach społecznych oraz inne formy aktywności przewidzianych w przepisach określających zasady udostępniania informacji o środowisku naturalnym, ochronę środowiska naturalnego, przyrody, w tym również przepisów prawa Unii Europejskiej;
 4. współpracę z organami władzy publicznej oraz innymi organizacjami pozarządowymi;
 5. opracowywanie opinii i ekspertyz;
 6. prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej;
 7. prowadzenie akcji propagandowych dotyczących problematyki ochrony środowiska
  i przyrody; 
 8. prowadzenie działalności dobroczynnej przez organizowanie pomocy, zbiórek i gromadzenie funduszy w celu popierania ochrony środowiska i przyrody oraz wspierania inicjatyw społeczności lokalnych;
 9. projektowanie i tworzenie rozwiązań w obszarze „smart city”;
 10. współpracę ze społecznościami lokalnymi w zakresie tworzenia programów rozwoju, planów promocji i innych dokumentów o charakterze strategicznym;
 11. organizację wydarzeń integrujących społeczności lokalne;
 12. nadawanie odznak honorowych, dyplomów i innych wyróżnień.

§ 8

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych, w tym członków-założycieli, o których mowa w § 10 pkt 2;
 2. wspierających;
 3. honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który uznaje cele Stowarzyszenia i pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w ich urzeczywistnienie.
 2. Członkiem-założycielem Stowarzyszenia jest każda z osób obecnych na zebraniu założycielskim, które podjęło decyzję o rejestracji Stowarzyszenia. Status członka-założyciela nie przysługuje osobom, których przynależność do Stowarzyszenia ustała, choćby zostały ponownie przyjęte w poczet członków Stowarzyszenia w zwyczajnej procedurze.
 3. Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje członków zwyczajnych po wypełnieniu procedury określonej uchwałą Zarządu, na podstawie:
 1. pisemnej deklaracji chęci przystąpienia danej osoby, której wzór Zarząd określi uchwałą;
 2. pisemnych rekomendacji, udzielonych danej osobie przez co najmniej dwóch członków-założycieli Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowi zwyczajnemu przysługuje:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych wybieralnych organów Stowarzyszenia;
 2. prawo do udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 3. prawo do składania skarg i wniosków w związku z działalnością Stowarzyszenia;
 4. prawo do korzystania z urządzeń, pomocy i wszelkich możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie, na zasadach określonych w Statucie i innych przepisach uchwalonych przez władze Stowarzyszenia;
 5. prawo do wglądu w dokumentację prowadzoną przez Stowarzyszenie, wraz z prawem do żądania wyjaśnień ze strony władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie
  i innych przepisach uchwalonych przez władze Stowarzyszenia.

§ 12

Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia;
 3. nienaruszania solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia; 
 4. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 13

 1. Składkę członkowską opłaca się w cyklu określonym przez Zarząd, gotówką lub na rachunek bankowy Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa w drodze uchwały wysokość składki członkowskiej.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka samorządu terytorialnego chcąca przekazać środki finansowe, darowiznę rzeczową, majątkową lub inny rodzaj pomocy na rzecz Stowarzyszenia nie starając się o członkostwo zwyczajne.
 2. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd, podejmując stosowną uchwałę. Członek wspierający wpłaca wpisowe, lecz jest zwolniony ze składek członkowskich.
 3. Członkowi wspierającemu przysługuje prawo do:
 1. udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym;
 2. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia;
 3. składania Zarządowi Stowarzyszenia wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 4. uczestnictwa w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym, kulturalnym i innych działaniach służących realizacji celów Stowarzyszenia.
 5. Członek wspierający obowiązany jest do:
 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. rzetelnej realizacji zobowiązań o których mowa w ust. 1.

§ 15

 1. Członkostwo honorowe na wniosek Zarządu nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub celów, do których realizacji powołane zostało Stowarzyszenie.
 2. Członek honorowy posiada wszelkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym. Członek honorowy nie posiada jednak czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
 4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego Zarządowi Stowarzyszenia w sposób zwyczajowo przyjęty;
  2. śmierci członka;
  3. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;
  4. wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w wypadku:
 • działania na szkodę Stowarzyszenia;
 • naruszenia w sposób rażący postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne;
 • nieuregulowania składek członkowskich za co najmniej sześć miesięcy, pomimo pisemnego wezwania do ich opłacenia.
 1. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień w sprawie postawionych zarzutów w terminie 30 dni od dnia przekazania członkowi informacji o stawianych mu zarzutach.
 2. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ustępie 2 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 
 3. Wszystkie odwołania dotyczące spraw członkowskich muszą być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

§ 17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.
 1. Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru wybieralnych organów Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym bądź tajnym, w zależności do treści uchwały podjętej w tym przedmiocie.
 2. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa trzy lata.
 3. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu Członków odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji. 
 4. Walne Zebranie Członków określa w drodze uchwały liczbę członków organu Stowarzyszenia wybieranego w danych wyborach, przy zachowaniu postanowień § 26 pkt 1 i § 28 pkt 2 Statutu.
 5. Członkom wybranym do organów Stowarzyszenia nie ogranicza się w razie ponownego wyboru liczby kadencji.
 6. Jeżeli którykolwiek z wybieralnych organów Stowarzyszenia przestanie w trakcie kadencji spełniać wymogi statutowe co do liczby lub statusu członków, najbliższe Walne Zebrania Członków uzupełnia jego skład przy zachowaniu postanowień niniejszego Statutu. Jeżeli do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła przesłanka określona w zdaniu pierwszym nie jest planowane Walne Zebranie Członków, wybieralny organ Stowarzyszenia odrębny od organu, którego dotyczy przesłanka określona w zdaniu pierwszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień nie późniejszy, niż koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła przesłanka określona w zdaniu pierwszym. Kadencja organu, którego skład jest uzupełniany, nie ulega przerwaniu, chyba że Walne Zebranie Członków, które ma dokonać uzupełnienia, jest sprawozdawczo-wyborcze.
 7. W każdym innym wypadku rezygnacji jednego bądź więcej członków któregokolwiek z wybieralnych organów Stowarzyszenia, dany organ może dokonać kooptacji maksymalnie do liczby członków ustalonej na ostatnim sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków. Członkowie dokooptowani wchodzą w skład danego organu Stowarzyszenia najdalej do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
 8. Stowarzyszenie może powołać Radę Stowarzyszenia o charakterze doradczym, której zasady powoływania i kompetencje Walne Zebranie Członków określi uchwałą.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków może być sprawozdawcze albo sprawozdawczo-wyborcze.

§ 19

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku, a sprawozdawczo-wyborcze raz na trzy lata.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. podejmowanie uchwał w sprawach kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie planu finansowego Stowarzyszenia;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
 5. wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 6. podejmowanie uchwał o nadaniu i pozbawieniu godności członka honorowego na wniosek Zarządu;
 7. rozpatrywanie odwołań od postanowień i uchwał Zarządu;
 8. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów,
  chyba że Statut stanowi inaczej.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie Członków może zwykłą większością głosów postanowić o utajnieniu głosowania.
 3. Większością 3/5 głosów zapadają uchwały w Walnego Zebrania Członków w sprawach:
 1. odwołania w trakcie kadencji członków któregokolwiek z wybieralnych organów Stowarzyszenia;
 2. zmiany Statutu.

W głosowaniu w powyższych sprawach udział musi wziąć przynajmniej połowa członków Stowarzyszenia. W drugim terminie wymóg ten nie obowiązuje.

 1. W wypadku braku wymaganej przez Statut liczby członków, Zarząd zwołuje kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na ten sam dzień, nie wcześniej jednak niż na dwie godziny po terminie pierwszego Walnego Zebrania Członków.

§ 22

 1. Członkom zwyczajnym przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków
  z głosem stanowiącym.
 2. Członkom wspierającym, członkom honorowym oraz gościom zaproszonym imiennie przez Zarząd przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

§ 23

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, drogą elektroniczną lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty nie później, niż 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 24

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych, a także w wypadku określonym w § 17 pkt 6.
 2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku, w sposób przewidziany w § 23 Statutu. Zarząd jest związany prawidłowo złożonym wnioskiem w całości. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków musi być zwołane na termin nie późniejszy niż 45 dni od dnia złożenia wniosku.
 3. Uchybienie przez Zarząd któremukolwiek z postanowień pkt 2 upoważnia Komisję Rewizyjną do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w sposób przewidziany w pkt 2.

§ 25

Walne Zebranie Członków ma nieograniczony przedmiotowo zakres obrad, z tym że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje w pierwszej kolejności nad sprawami, dla których zostało zwołane.

ZARZĄD

§ 26

 1. Zarząd składa się z 2 do 6 osób oraz Prezesa.
 2. Prezes kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
  przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Zarząd może zdecydować o utajnieniu głosowania.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Zarząd na pierwszym swoim zebraniu po wyborach wybiera spośród siebie jednego lub dwóch Wiceprezesów, Skarbnika oraz Sekretarza Stowarzyszenia.
 6. Funkcje wymienione w ust.4 można łączyć.
 7. Zarząd opracowuje regulamin, według którego pracuje.
 8. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. Do Zarządu kandydować mogą członkowie-założyciele oraz osoby pozostające nieprzerwanie członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia nie krócej niż rok. Przynajmniej jeden członek Zarządu jest wybierany spośród członków-założycieli.
 10. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 27

Do zadań Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi;
 2. uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia;
 3. zatwierdzanie planów działania Oddziałów, o ile zostały powołane;
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 5. ustalanie zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia;
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego;
 7. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych;
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających;
 10. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
 11. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 12. powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia;
 13. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.
 14. podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa w związkach stowarzyszeń i organizacjach międzynarodowych;
 15. uchwalenie regulaminu działania Zarządu;
 16. podejmowanie uchwał w przypadkach nieokreślonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów. 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
 3. Przynajmniej jeden z członków Komisji Rewizyjnej jest wybierany spośród członków-założycieli.
 4. Komisja Rewizyjna wybiera na pierwszym swoim zebraniu po wyborach spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
 5. Komisja Rewizyjna opracowuje regulamin, według którego pracuje.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia; 
 2. kontrolowanie pracy Oddziałów Stowarzyszenia, o ile zostały powołane;
 3. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;
 4. uchwalania regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej;
 5. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień; 
 6. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
 7. zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków po wypełnieniu przesłanek określonych w § 17 pkt 6 lub w § 24  pkt 3; 
 8. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 30

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji. Komisja Rewizyjna może zdecydować o utajnieniu głosowania.

§ 31

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia,
  ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymać z tytułu pełnienia tej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych
  lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ V

ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA

§ 32

Stowarzyszenie może tworzyć Oddziały na terenie całego kraju. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej.

§ 33

 1. Oddziały powołuje i likwiduje Zarząd.
 2. Oddział Stowarzyszenia działa na obszarze określonym w uchwale Zarządu o powołaniu Oddziału.
 3. Oddziały podlegają Zarządowi i prowadzą działalność w ramach programu zatwierdzonego przez Zarząd w formie uchwały.

§ 34

 1. Działalnością Oddziału kieruje Koordynator Regionalny powoływany przez Zarząd w formie uchwały na okres jednego roku. 
 2. Do kompetencji Koordynatora Regionalnego należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Oddziału;
 2. występuje na zewnątrz w imieniu Oddziału;
 3. realizowanie zadań określonych przez Zarząd oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
 4. opracowywanie i realizację rocznych planów pracy Oddziału;
 5. składanie sprawozdań z działalności Oddziału Zarządowi;
 6. wnioskowanie w sprawach finansowych do Zarządu lub składanie oświadczenia woli
  w zakresie zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia w ramach udzielonych przez Zarząd pełnomocnictw. 
 1. Spotkania Oddziału są zwoływane przez Koordynatora Regionalnego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
 2. Czynności kontrolne wobec Oddziału wykonuje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 35

Oddział może być rozwiązany uchwałą Zarządu w następujących przypadkach:

 1. rażącego naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, po uprzednim udzieleniu upomnienia;
 2. braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego dla dalszego istnienia Oddziału.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 36

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 37

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, pożytków
  z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu lub posiadaniu Stowarzyszenia, dotacji, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes działający wspólnie z przynajmniej jednym członkiem Zarządu.
 4. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu lub Wiceprezes działający wspólnie z przynajmniej jednym członkiem Zarządu.

§ 38

Zakazane jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu Stowarzyszenia określonego w § 6 Statutu;
 4. dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VII

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 39

 1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie:
 1. podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków;
 2. wydania postanowienia przez Sąd Rejestrowy o likwidacji Stowarzyszenia.
 1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, powziętej większością 3/4 głosów. W głosowaniu nie może wziąć udziału mniej niż połowa członków Stowarzyszenia. W drugim terminie wymogi te nie obowiązują.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera Komisję Likwidacyjną oraz określa sposób likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.